6 To Asron, the family of Asroni: to Charmi, the family of Charmi.