6 Elkanah; Isshiah; Azarel; Joezer; Jashobeam; the Korahites;