25 His relatives through Eliezer: his son Rehabiah, his son Jeshaiah, his son Joram, his son Zicri, and his son Shelomith.