5 When Baasha got the report, he quit fortifying Ramah.