Deuteronomy 14:16

16 little owl, great owl, white owl,