4 The sons of Javan: Elishah, Tarshish, Kittim, Rodanim.