22 These are the children born to Jacob through Rachel - fourteen.