7 Their strong strides weaken, falter; they stumble into their own traps.