18 Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, son of Alphaeus, Thaddaeus, Simon the Canaanite,