6 I prayed, "God, you're my God! Listen, God! Mercy!