12 "The 1shekel shall be twenty 2gerahs; twenty shekels, twenty-five * shekels, and fifteen * shekels shall be your maneh.