8 "Those who 1regard vain idols Forsake their faithfulness,