32 Keturah, Abraham's slave woman, gave birth to Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. Jokshan's sons were Sheba and Dedan.