7 Javan's sons were Elishah, Tarshish, Kittim, and Rodanim.