9 Cush's sons were Seba, Havilah, Sabta, Raamah, and Sabteca. Raamah's sons were Sheba and Dedan.