10 Jediael's son was Bilhan. Bilhan's sons were Jeush, Benjamin, Ehud, Kenaanah, Zethan, Tarshish, and Ahishahar.