17 Then he made Mattaniah, Jehoiachin's uncle, king in Jehoiachin's place. He also changed Mattaniah's name to Zedekiah.