Deuteronomy 1:2

2 (The trip from Mount Sinai to Kadesh Barnea on the Mount Seir road takes eleven days.)