4 The sons of Javan were Elishah, Tarshish, Kittim, and Rodanim.