7 The sons of Cush were Seba, Havilah, Sabtah, Raamah, and Sabteca. The sons of Raamah were Sheba and Dedan.