43 These are the Levites: the descendants of Jeshua (through Kadmiel through the family of Hodaviah) -- 74.