3 Lord, the seas raise, the seas raise their voice. The seas raise up their pounding waves.