9 The sons of Cush were Seba, Havilah, Sabta, Raamah and Sabteca. The sons of Raamah were Sheba and Dedan.