37 and Ziza. Ziza was the son of Shiphi. Shiphi was the son of Allon. Allon was the son of Jedaiah. Jedaiah was the son of Shimri. And Shimri was the son of Shemaiah.