Genesis 25:2

2 She had Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah by Abraham.