7 The sons of Javan were Elishah, Tarshishah, a Kittim, and Rodanim. b