9 The sons of Cush were Seba, Havilah, Sabta, a Raama, b and Sabtecha. The sons of Raama were Sheba and Dedan.