6 Elkanah, Jisshiah, Azarel, Joezer, and Jashobeam, the Korahites;