31 of the sons of Harim: Eliezer, Ishijah, Malchijah, Shemaiah, Shimeon,