21 Mattithiah, Eliphelehu, Mikneiah, Obed-edom, Jeiel, and Azaziah were chosen to play the lyres.