8 Then Moses spoke again to Korah: “Now listen, you Levites!