31 Ithai son of Ribai of Gibeah of the Benjaminites, Benaiah of Pirathon,