8 Then Moses said to Korah, "Hear now, you Levites!