18 the twenty-third to Delaiah, the twenty-fourth to Maaziah.