30 The sons of Asher: Imnah, Ishvah, Ishvi, Beriah, and their sister Serah.