19 She bore him sons: Jeush, Shemariah, and Zaham.