2 Mandó matar a espada al apóstol Santiago (hermano de Juan).