13 Hear ye, and testify in Bais Ya’akov, saith Adonoi Hashem Elohei HaTzva’os,