27 Therefore will I cause you to go into golus beyond Damascus, saith Hashem Elohei Tzva’os Shmo.