29 And Avram and Nachor took them nashim: the shem eshet Avram was Sarai; and the shem eshet Nachor was Milcah, the bat Haran Avi Milcah, and Avi Yiskah.