29 And Lavan gave to his bat Rachel Bilhah his shifchah to be her shifchah.