2 Esav took his nashim of the Banot Kena’an: Adah Bat Elon the Chitti, and Oholivamah Bat Anah Bat Tziveon the Chivvi;