16 And the Bnei Gad: Tziphyon, Chaggi, Shuni, Etzbon, Eri, Arodi, and Areli.