12 Artachshasta, Melech Melachim, unto Ezra Kohen, Sofer of the law of Elohei Shomayim, Greetings! And now