11 And Rav Sha’ul sat shanah and shishah chodashim saying shiurim to them on the dvar Hashem.