8 Ani Hu the Aleph and the Tav, says Hashem Adonoi, the One who is and the One who was and the One coming, Adonoi Tzivos (L-rd of armies). [SHEMOT 3:14; YESHAYAH 41:4; AMOS 3:13; 4:13 TARGUM HA-SHIVIM]