13 They shouted, saying, Yehoshua, Rabbi, chaneinu!