38 Saying, BARUCH HABAH, HaMelech B’SHEM ADONOI! Shalom b’Shomayim! And kavod in the Highest! [TEHILLIM 118:26]