17 He that speaketh emunah declareth tzedek, but an ed shekarim, mirmah.