3 Give not thy strength unto nashim, nor thy drakhim to that which destroyeth melachim.